LOGICOR GROUP OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TRZECIEJ STRONY

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

Logicor zobowiązuje się do poszanowania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, wraz z naszymi Warunkami korzystania oraz innymi dokumentami, do których się odwołuje, zawiera informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Zjednoczonym Królestwie, w tym poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera również informacje o Twoich prawach w zakresie prywatności i o tym, w jaki sposób prawo Cię chroni. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie tworzy żadnych praw lub obowiązków umownych ani dla nas, ani dla Ciebie. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci, i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.

Administratorzy

Grupa Logicor składa się z Eurocor II S.à r.l. (spółka zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem rejestracyjnym B215.464) oraz Eurocor III S.à r.l. (spółka zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem rejestracyjnym B215.465) z siedzibą przy 14 Rue Edward, Steichen, L-2453 Luksemburg, oraz odpowiednich bezpośrednich i pośrednich spółek zależnych tych dwóch podmiotów.

Następujące spółki z Grupy Logicor są administratorami danych i ponoszą odpowiedzialność za Twoje dane osobowe: Eurocor II S.à r.l., Eurocor III S.à r.l. oraz odpowiednie bezpośrednie i pośrednie spółki zależne tych dwóch podmiotów, w tym, między innymi, następujące spółki zatrudniające: Logicor Europe Limited, Eurocor Treasuryco S.à r.l., Logicor Treasuryco S.à r.l., Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l., Logicor Europe Holdings S.à r.l., Logicor Europe Holdings II S.à r.l., Logicor Management S.A., Logicor Gestion SAS, Logicor Deutschland GmbH, LOG-IQ GmbH, Logicor (Space) Manco Oy, Terminal Real Estate Sweden AB, Harbour (Logistics) Pledgeco S.à r.l., Logicor Denmark, Logicor Italia S.r.l., Logicor Management (Polska) Sp. Z o.o., Logicor Management Czech Republic s.r.o, Logicor Beheer B.V., Logicor España S.L., Logicor Portugal Sociedade Unipessoal LDA, Logicor Management Hungary Kft oraz Logistic Contractor S.r.l.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest wydane w imieniu Grupy Logicor, dlatego gdy mówimy “Logicor”, “my”, “nas” lub “nasze” w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, odnosimy się do odpowiednich podmiotów w Grupie Logicor odpowiedzialnych za przetwarzanie Twoich danych.

Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, w tym wszelkich wniosków o wykonanie swoich praw prawnych, prosimy o kontakt z Radcą Prawnym Grupy Logicor:
Pełna nazwa podmiotu prawnej: Logicor Europe Limited
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawach prywatności danych: Sheena Singla
Adres e-mail: singla@logicor.eu
Adres pocztowy: 4th Floor, 30 Broadwick Street, London, W1F 8JB, UK

Masz prawo w dowolnym momencie składać skargę do organu nadzorczego w kraju swojego zamieszkania. Lista organów nadzorczych EOG dostępna jest tutaj:
https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en, a w Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza Informacji („ICO”):
www.ico.org.uk. Jednakże będziemy wdzięczni za możliwość odpowiedzi na Twoje obawy, zanim zwrócisz się do jakiegokolwiek organu nadzorczego, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Informowanie nas o zmianach

Ważne jest, aby dane osobowe, które o Tobie posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy zatem o poinformowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie trwania naszej relacji.

Linki do stron trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie na te linki lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Opuszczając naszą stronę internetową, zachęcamy Cię do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie strony.

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY O TOBIE

Na potrzeby niniejszego oświadczenia dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie obejmuje to danych zanonimizowanych.
Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych dotyczących Ciebie, w zależności od relacji istniejącej pomiędzy nami a Tobą. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

• Dane tożsamości mogą obejmować Twoje imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, stanowisko, fotografię, dane osobowe zawarte w kopii Twojego paszportu lub innego dokumentu tożsamości dostarczonego nam w celach weryfikacji tożsamości.

• Dane kontaktowe mogą obejmować Twój adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numery telefonów, konto w mediach społecznościowych.

• Dane finansowe mogą obejmować numer konta bankowego i inne informacje związane z płatnościami.

• Dane techniczne mogą obejmować Twój adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie urządzeń, z których korzystasz do dostępu do naszej strony internetowej.

• Dane profilu mogą obejmować Twój login i hasło, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie.

• Dane dotyczące korzystania mogą obejmować informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.

• Dane marketingowe i komunikacyjne mogą obejmować zapis Twoich preferencji dotyczących otrzymywania treści marketingowych od nas i od naszych podmiotów trzecich, Twoje preferencje komunikacyjne, Twoją fotografię i wszelkie nagrania wideo, w których uczestniczysz w naszych celach marketingowych.

• Dane klienta lub dostawcy (KYC) mogą obejmować Twoje dane tożsamości, dane kontaktowe, datę urodzenia, płeć, informacje o tym, czy jesteś lub byłeś osobą politycznie eksponowaną (“PEP”) lub związany z taką osobą, informacje o tym, czy jesteś lub byłeś osobą podlegającą sankcjom, oraz czy związano z Tobą jakiekolwiek negatywne publiczne wizerunki, we wszystkich przypadkach na poziomie globalnym. W niektórych jurysdykcjach, gdzie mamy obowiązek prawny przeprowadzenia procesu sprawdzania klienta w celach zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, mogą być przetwarzane dalsze kategorie danych, takie jak dane osobowe zawarte w kopii Twojego paszportu lub innego dokumentu tożsamości, miejsce urodzenia, narodowość, numer podatkowy (lub jego odpowiednik), adres domowy/mieszkalny, szczegóły pracy w zarządach spółek. Osoby politycznie eksponowane są również proszone o podanie opisu zajmowanych/zajmowanych stanowisk publicznych, źródła bogactwa i pewnych innych informacji.
Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane zanonimizowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zanonimizowane mogą być pochodną Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ te dane nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować Twoje Dane dotyczące korzystania z naszej strony, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z konkretnej funkcji na stronie internetowej. Jednakże, jeśli dodajemy lub łączymy Dane zanonimizowane z Twoimi danymi osobowymi, tak aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Ciebie, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą używane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.
Nie zbieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub etniczności, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących Twojego zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych) ani danych o przestępstwach popełnionych przez Ciebie, chyba że jest to związane z osobą politycznie eksponowaną lub sprawdzaniem sankcji przeprowadzanym wobec klienta lub partnera biznesowego (patrz wyżej) lub w odniesieniu do środków wdrożonych w celu ochrony przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi o zasięgu międzynarodowym (takimi jak pandemie).
Jeśli musimy zbierać dane osobowe na mocy prawa lub na podstawie umowy, którą z Tobą zawarliśmy, a Ty nie dostarczysz tych danych po naszym żądaniu, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład, aby dostarczyć Ci towary lub usługi). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, które masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli taka sytuacja zajdzie.

3. SPOSÓB GROMADZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane o Tobie za pomocą różnych metod, w tym:

Bezpośrednie interakcje: Możesz dostarczyć dane, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej (lub w inny sposób) lub komunikując się z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, w tym w następujących przypadkach:

• aplikujesz lub zapytujesz o nasze produkty lub usługi;
• zawierasz umowę z nami;
• zakładasz konto na naszej stronie internetowej;
• subskrybujesz nasze usługi lub publikacje;
• prosisz o przesłanie treści marketingowych;
• bierzesz udział w konkursie, promocji lub badaniu;
• udzielasz nam opinii za pośrednictwem badania satysfakcji przeprowadzanego przez Logicor lub w inny sposób; lub
• logujesz się do bezpiecznej strefy naszej strony internetowej.

Automatyczne technologie lub interakcje: Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy automatycznie zbierać Dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań przeglądania i wzorców. Dane osobowe te zbieramy za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji.

Trzecie strony lub publicznie dostępne źródła: Możemy otrzymać dane osobowe o Tobie od różnych trzecich stron i publicznych źródeł, zgodnie z poniższym:

• Dane techniczne z następujących źródeł:

dostawców informacji analitycznych, reklamowych lub wyszukiwania, takich jak Google spoza UE;

sieci reklamowe, takie jak Google Ads spoza UE;

dostawcy informacji wyszukiwania, takie jak Google spoza UE.

• Dane tożsamości i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Royal Mail i Rejestr Wyborców.

• Dane tożsamości i kontaktowe od Twojego pracodawcy lub osoby, z którą współpracujesz; zewnętrzni doradcy zawodowi (jak np. zewnętrzni prawnicy itp.), pośrednicy, wykonawcy budowlani, konsultanci, agenci; zarządcy nieruchomości; zarządcy aktywów; agenci leasingu; oraz inne podobne dostawcy usług nieruchomości.

• Dane tożsamości i kontaktowe od sprzedawcy i/lub nabywcy aktywów lub udziałów, które rozważamy zakupienie i/lub sprzedaż.

• Dane klienta lub dostawcy od dostawców badań i związanych z nimi celów badawczych.
Prosimy o kontakt z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące źródła Twoich danych

4. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to prawnie dozwolone. Najczęstsze zastosowania Twoich danych osobowych to:
• Wykonanie umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

• Spełnienie obowiązku prawnego lub regulacyjnego – przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

• Uzasadniony interes – przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to w interesie naszej działalności w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie Ci najlepszej usługi/produktu i najlepszego oraz najbardziej bezpiecznego doświadczenia.
Zazwyczaj nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wymaga tego prawo w odniesieniu do wysyłania treści marketingowych osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych, lub gdy zbieramy dane osobowe z nieistotnych plików cookie. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres info@logicor.eu, i możesz odrzucić nieistotne pliki cookie, korzystając z narzędzia zarządzania zgodą na naszej stronie internetowej.

Cele, w których będziemy używać Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiamy opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystać Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne przetwarzania takich danych. Zidentyfikowaliśmy również nasze uzasadnione interesy, jeśli są one istotne.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, w którym wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami pod adresem info@logicor.eu, jeśli potrzebujesz szczegółów dotyczących konkretnej podstawy prawnej, na której polegamy, aby przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy w tabeli poniżej została określona więcej niż jedna podstawa.

Cel/Działanie Typ danych Prawna podstawa przetwarzania, w tym uzasadnienie uzasadnionego interesu

Zarejestrowanie Ciebie lub podmiotu, którego jesteś dyrektorem lub pracownikiem, jako nowego klienta, w tym poprzez wykorzystanie internetowych platform tele- i wideokonferencyjnych, niezbędnych do prowadzenia spotkań zdalnych
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane klienta lub dostawcy
(a) Wykonanie umowy z Tobą (dla klientów, którzy są osobami fizycznymi)
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zarejestrować przedstawiciela klienta biznesowego)
Przetwarzanie i dostarczanie Twojego zamówienia, w tym:
(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i opłatami
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Finansowe
(d) Marketingowe
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do odzyskania długów (b) Pobieranie i odzyskiwanie opłat pieniężnych oraz treści, które nam są należne)
Zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, co będzie obejmować:
(a) Informowanie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności
(b) Prośba o pozostawienie opinii lub przeprowadzenie ankiety
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
(c) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do aktualizacji naszych rejestrów i badania sposobów korzystania przez klientów z naszych produktów/usług)
Umożliwienie Ci udziału w losowaniu, konkursie, wypełnienia ankiety lub udziału w materiałach marketingowych
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Profil
(d) Dane użytkowania
(e) Marketing i komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do badania sposobów korzystania przez klientów z naszych produktów/usług, do ich rozwoju i rozwijania naszej działalności)
Administrowanie i ochrona naszej działalności i tej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Techniczne
(a) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i IT, bezpieczeństwa sieciowego, zapobiegania oszustwom i w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
Dostarczanie odpowiedniej treści i reklam na stronie internetowej oraz ocena lub zrozumienie skuteczności naszej reklamy
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Profil
(d) Dane użytkowania
(e) Marketing i komunikacja
(f) Techniczne
(a) Zgoda (w zakresie, w jakim polegamy na nieistotnych plikach cookie lub podobnych technologiach)
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do badania sposobów korzystania przez klientów z naszych produktów/usług, do ich rozwoju, do rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej)
Wykorzystanie analizy danych do poprawy naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń
(a) Techniczne
(b) Dotyczące użytkowania
Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do określania typów klientów naszych produktów i usług, do utrzymania naszej strony internetowej aktualnej i adekwatnej, do rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej)

Przedstawienie sugestii i rekomendacji dotyczących towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Techniczne
(d) Użycie
(e) Profil
(a) Zgoda (jeżeli wymagają tego przepisy dotyczące marketingu elektronicznego)
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do rozwoju naszych produktów/usług i rozwoju naszej działalności)
Nawiązanie z Tobą relacji biznesowej w celu świadczenia Ci usług i/lub towarów, lub otrzymania od Ciebie usług i/lub towarów
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Finansowe
(d) Dane klienta lub dostawcy
(e) Marketing i komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
(c) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do świadczenia lub otrzymywania towarów i/lub usług)
Zarządzanie naszymi relacjami z klientami, pośrednikami i innymi partnerami biznesowymi, w tym gdy musimy spełnić wymóg weryfikacji tożsamości osób, z którymi prowadzimy biznes, czy to zdalnie, czy osobiście
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Finansowe
(d) Dane klienta lub dostawcy
(e) Marketing i komunikacja
(a) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zapewnienia prowadzenia i zarządzania naszą działalnością odpowiednio, efektywnie i z myślą o poprawie obsługi klienta lub usługi otrzymywanej przez nas)
(b) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
Wdrożenie środków ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z (takimi jak pandemie)
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Zdrowie
(a) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (do ochrony naszych pracowników, klientów, dostawców i odwiedzających przed poważnymi zagrożeniami ich zdrowia)
(c) Dla danych zdrowotnych dodatkowo względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, takie jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi
Spełnienie wszystkich obowiązków prawnych, regulacyjnych i etycznych dotyczących Logicor Group
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Finansowe
(d) Dane klienta lub dostawcy
(e) Marketing i komunikacja
(a) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
(b) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (zapewnienie, że spełniamy wszystkie obowiązki prawne, regulacyjne i etyczne nałożone na nas)

Komunikacja marketingowa

Możemy użyć Twoich danych tożsamości, kontaktowych, technicznych, użytkowych i profilowych, aby wyrobić sobie opinię na temat tego, co myślimy, że możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).
Możesz, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami, otrzymać od nas komunikaty marketingowe, jeżeli:

1. zwróciłeś się do nas o informacje lub zakupiłeś od nas towary lub usługi; lub
2. jeżeli podałeś nam swoje dane, gdy wziąłeś udział w konkursie lub zarejestrowałeś się na promocję, pobrałeś przewodnik lub zapisałeś się na newsletter; i
3. w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania komunikacji marketingowej.
W zakresie wymaganym przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę przed wysłaniem Ci elektronicznych komunikatów marketingowych.

Marketing osób trzecich

Uzyskamy Twoją wyraźną zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych jakiejkolwiek firmie trzeciej w celach marketingowych.
Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci komunikatów marketingowych w dowolnym momencie poprzez:

1. skorzystanie z linków rezygnacji znajdujących się we wszystkich naszych komunikatach marketingowych; lub
2. wysłanie do nas e-maila na adres info@logicor.eu., gdy zrezygnujesz z otrzymywania naszych komunikatów marketingowych, nie dotyczy to danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, rejestracji gwarancji, doświadczenia związane z produktem/usługą lub innych transakcji.

Zmiana celu

Będziemy używać Twoich danych osobowych tylko w celach, dla których zostały zebrane, chyba że uznamy uzasadnione, że musimy ich użyć w innym celu i ten cel jest zgodny z pierwotnym celem.
Jeśli będziemy musieli użyć Twoich danych osobowych w celu niezwiązanym z celem, dla którego zebrano dane, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną przetwarzania.
Prosimy zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy ani zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w paragrafie 4 powyżej.
• Dostawcy usług świadczący usługi IT i administracyjne systemów.
• Dostawcy usług mający siedziby w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Francji, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoszech, Polsce, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech, w Rumunii, Czechach, Austrii, Belgii, na Słowacji, Cyprze, Guernsey, Jersey i Federacji Rosyjskiej, którzy świadczą usługi związane z nieruchomościami lub aktywami (w tym usługi wsparcia korporacyjnego i inne usługi wsparcia), lub usługi związane z badaniem przesiewowym i związane z należytą starannością.
• Inne spółki w szerszej sieci Logicor, w której skład wchodzą nasi udziałowcy w Chinach i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, kredytodawcy i inni inwestorzy.

• Trzecie strony, którym możemy sprzedać, przekazać lub połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub połączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, nowi właściciele mogą używać Twoich danych osobowych w taki sam sposób, jak określono w niniejszym oświadczeniu o prywatności.
• Profesjonaliści i inni doradcy, w tym (ale nie tylko) prawnicy, bankierzy, audytorzy, księgowi, notariusze, ubezpieczyciele, zarządcy nieruchomości, zarządcy aktywów, agencje marketingowe, agencje badania opinii klientów i doradztwa w zakresie doświadczenia klienta oraz inni konsultanci, partnerzy biznesowi, dostawcy i poddostawcy działający jako podmioty przetwarzające lub kontrolujące, w każdym przypadku mający siedziby w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Francji, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoszech, Polsce, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech, w Rumunii, Czechach, Austrii, Belgii, na Słowacji, Cyprze, Guernsey, Jersey i Federacji Rosyjskiej.
• Urząd celno-podatkowy, regulatorzy i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współpracujące z nimi, mające siedziby w Zjednoczonym Królestwie i w innych jurysdykcjach na terenie EOG, gdzie Logicor ma swoją obecność i które wymagają raportowania działań przetwarzania w danych okolicznościach.
Wymagamy, aby wszystkie trzecie strony szanowały bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie pozwalamy świadomie naszym dostawcom usług trzecich na korzystanie z Twoich danych osobowych dla własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. TRANSFER MIĘDZYNARODOWY

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom w szerszej sieci Logicor, w której skład wchodzą nasi udziałowcy w Chinach i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, kredytodawcy i inni inwestorzy.
Może to wiązać się z przekazaniem Twoich danych poza Wielką Brytanię i Europejski Obszar Gospodarczy (“EOG”).
Wielu naszych zewnętrznych dostawców usług dla Grupy Logicor ma siedziby poza Wielką Brytanią i EOG (w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Federacji Rosyjskiej, Guernsey i Jersey), więc ich przetwarzanie Twoich danych osobowych również wiąże się z transferem danych poza Wielką Brytanię i EOG.
Zawsze, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Wielką Brytanię i EOG, chyba że stosuje się konkretne wyłączenie, staramy się zapewnić, aby zapewniono im podobny poziom ochrony, stosując co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:
• W miarę możliwości przekazujemy Twoje dane osobowe do krajów, które Komisja Europejska lub rząd Wielkiej Brytanii uznały za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
• W przypadku, gdy korzystamy z niektórych dostawców usług spoza EOG i gdy są one w jurysdykcjach, których nie uznaje się za zapewniające odpowiedni poziomu ochrony danych osobowych, możemy stosować określone klauzule umowne lub umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub rząd Wielkiej Brytanii, które nadają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie (“klauzule modelowe”); oraz
• Transfery w ramach grupy spółek Logicor wykorzystują klauzule modelowe.
Dodatkowo, Logicor, w razie konieczności, wprowadzi dodatkowe środki w odniesieniu do transferu Twoich danych osobowych do krajów, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych równoważnego z tym oferowanym w EOG lub Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Prosimy o przesłanie e-maila na adres info@logicor.eu, jeśli chcesz uzyskać dalsze informacje na temat konkretnej procedury, którą stosujemy podczas przekazywania Twoich danych osobowych poza Wielką Brytanię lub EOG lub otrzymać kopię ewentualnych klauzul modelowych dla danego miejsca, chociaż niektóre szczegóły mogą być usunięte ze względów poufności.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, nieuprawnionemu użyciu lub dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich, którzy mają uzasadniony interes biznesowy w zapoznaniu się z nimi. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązani do zachowania poufności.
Wdrożyliśmy procedury mające na celu radzenie sobie z podejrzanymi przypadkami naruszenia danych osobowych i powiadomimy Cię oraz odpowiedni organ regulacyjny o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
Jeśli chodzi o naszą witrynę internetową, bezpieczeństwo Twoich informacji zależy m.in. od bezpieczeństwa komputera, z którego korzystasz do komunikacji z nami (w tym używania aktualnej przeglądarki i odpowiedniego oprogramowania antywirusowego), oraz kroków, jakie podejmujesz w celu ochrony poufności informacji o Twoim koncie, w tym hasła.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w celu spełnienia wszelkich wymagań prawnych, rachunkowych lub raportowych.
Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele innymi środkami, oraz obowiązujące wymagania prawne.
W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: dalsze informacje na ten temat poniżej.
W niektórych sytuacjach możemy zanonimizować (tak, że nie można już danych powiązać z Tobą) lub, jeśli przewiduje to prawo, pseudonimizować Twoje dane osobowe w celach badawczych lub statystycznych, w takim przypadku możemy używać tych informacji czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania Ciebie.

9. Twoje Prawa Związane z Ochroną Danych

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, oraz w niektórych przypadkach zależnie od podstawy prawnej, na której się opieramy (patrz sekcja 4 powyżej), masz określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

• Żądanie dostępu do Twoich danych osobowych (powszechnie znane jako “żądanie dostępu osoby do danych o sobie”). Pozwala to na otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat i sprawdzenie, czy przetwarzamy je legalnie.
• Żądanie poprawy danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Pozwala to na korektę wszelkich niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które posiadamy na Twój temat, chociaż możemy potrzebować potwierdzenia dokładności nowych danych, które nam dostarczysz.

• Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych. Pozwala to na żądanie od nas usunięcia lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie. Masz również prawo zażądać od nas wykasowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystałeś z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli przetwarzaliśmy Twoje informacje niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z lokalnymi przepisami. Zauważ jednak, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Twoje żądanie usunięcia z konkretnych przyczyn prawnych, które zostaną Ci przekazane, jeśli dotyczy to Twojego żądania.

• Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesach osoby trzeciej), a istnieje coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz zaprotestować przeciwko przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że narusza to Twoje podstawowe prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy udowodnić, że mamy przekonujące uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które przeważają nad Twoimi prawami i wolnościami. Masz również prawo sprzeciwić się, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

• Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pozwala to na żądanie od nas zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest nielegalne, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali; (c) gdy potrzebujesz, żebyśmy przechowali dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeśli zgłosisz sprzeciw wobec naszego wykorzystania Twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

• Żądanie przeniesienia Twoich danych osobowych do Ciebie lub do osoby trzeciej. Zapewnimy Ci, lub osobie trzeciej, którą wybrałeś, Twoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytu maszynowego. Zauważ, że to prawo dotyczy tylko informacji zautomatyzowanych, na użycie których początkowo udzieliłeś nam zgody lub gdy wykorzystaliśmy informacje do wykonania umowy z Tobą.

• Wycofanie zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli wycofasz swoją zgodę, może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych produktów lub usług. Powiadomimy Cię, jeśli taka sytuacja ma miejsce w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@logicor.eu. Od czasu do czasu możemy udostępniać dodatkowe sposoby korzystania z Twoich praw.

Zazwyczaj nie będziesz musiał ponosić opłaty za skorzystanie z prawa. Jednakże, możemy Cię obciążyć uzasadnioną opłatą, jeśli Twoje żądanie będzie oczywiście bezzasadne, powtarzające się lub nadmierne. W przypadku tych okoliczności możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

We Włoszech, w przypadku Twojej śmierci, prawa dotyczące Twoich danych osobowych opisane powyżej mogą być wykonywane przez każdego zainteresowanego, działającego w celu ochrony Twoich interesów lub jako Twój przedstawiciel, lub z powodów rodzinnych godnych ochrony (“Zainteresowana Strona”). Możesz wyraźnie zakazać wykonywania niektórych z powyższych praw przez Zainteresowaną Stronę, przesyłając pisemne oświadczenie do Logicor na adres e-mailowy podany powyżej. Oświadczenie to może zostać później odwołane lub zmienione w ten sam sposób.

Czego możemy potrzebować od Ciebie

Możemy poprosić o podanie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Twoje prawo do dostępu do Twoich danych osobowych (lub do korzystania z którychkolwiek innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.
Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić o dodatkowe informacje w związku z Twoim żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Termin na odpowiedź

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć dłużej niż miesiąc, jeśli na przykład Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub jeśli zgłosiłeś wiele żądań. W takim przypadku poinformujemy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

10. PLIKI COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej możesz zdecydować, czy wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookies niezbędne, zauważ, że niektóre części tej strony mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, których używamy, zapoznaj się z naszą polityką plików cookies tutaj.

11. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić w przyszłości do niniejszego oświadczenia o prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie i w odpowiednich przypadkach zostaną przekazane drogą mailową. Prosimy regularnie sprawdzać tę stronę, aby zobaczyć wszelkie aktualizacje lub zmiany w naszym oświadczeniu o prywatności.